Учебни планове - Магистър

Автоматика и информационни технологии Изтегли
Биомедицинско инженерство Изтегли
Биотехнологии Изтегли
Водородни технологии Изтегли
Екология и опазване на околната среда Изтегли / EN
Еластични омрежени полимери Изтегли / EN
Електрохимия и защита от корозия Изтегли / EN
Енергийна и екологична ефективност в металургията Изтегли
Индустриален мениджмънт Изтегли
Индустриална безопастност Изтегли
Инженерно материалознание (на анг. език) Изтегли
Информационни технологии Изтегли
Консервация и реставрация на хартия и книги (en) Изтегли / EN
CAD/CAE в химичните технологии Изтегли
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката Изтегли
Медицински текстил Изтегли
Металознание и термично обработване на металите Изтегли
Металолеене Изтегли
Металургия на цветните метали и сплави Изтегли
Металургия на черните метали Изтегли
Метрология акредитация и сертифициране Изтегли
Нанотехнологии и наноматериали Изтегли
Неорганични вещества (en) Изтегли / EN
Обработка на металите чрез пластична деформация Изтегли
Полиграфия (en) Изтегли / EN
Полимерно инженерство Изтегли
Приложна аналитика Изтегли
Природни и синтетични горива (en) Изтегли / EN
Силикатни материали Изтегли
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език) Изтегли
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията Изтегли
Стопанско управление Изтегли
Стъкло, керамика и свързващи вещества Изтегли
Текстил и кожи и изделия от тях Изтегли
Технология на високоенергийните материали Изтегли
Управление на качеството Изтегли
Фин органичен синтез (en) Изтегли / EN
Химично инженерство (на български език)
Химично инженерство (на немски език)
Изтегли
Изтегли
Химично и биохимично инженерство /на френски език/, след средно образование Изтегли
Химични технологии в ядрената енергетика Изтегли
Целулоза, хартия и опаковки (en) Изтегли / EN