Учебни планове - Магистър

Автоматика и информационни технологии Изтегли
Биоенергийни технологии и биопродукти Изтегли
Биомедицинско инженерство Изтегли
Биотехнологии Изтегли
Водородни технологии Изтегли
Екология и опазване на околната среда Изтегли 
Еластични омрежени полимери Изтегли 
Електрохимия и защита от корозия Изтегли 
Енергийна и екологична ефективност в металургията Изтегли
Индустриален мениджмънт Изтегли
Индустриална безопасност Изтегли
Индустриална логистика Изтегли
Индустриални решения за зелената сделка Изтегли 
Иновативни технологии за възобновяема енергия Изтегли
Инженерно материалознание (на анг. език) Изтегли
Информационни технологии Изтегли
Консервация и реставрация на хартия и книги  Изтегли 
Кръгова икономика - споделена с БСУ и МВБУ Изтегли 
CAD/CAE в химичните технологии Изтегли
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката Изтегли
Медицински текстил Изтегли
Металознание и термично обработване на металите Изтегли
Металолеене Изтегли
Металургия на цветните и благородните метали Изтегли
Металургия на черните метали Изтегли
Метрология акредитация и сертифициране Изтегли
Нанотехнологии и наноматериали Изтегли
Неорганични вещества  Изтегли 
Обработка на металите чрез пластична деформация Изтегли
Полиграфия  Изтегли 
Полимерно инженерство Изтегли
Приложна аналитика Изтегли
Природни и синтетични горива Изтегли 
Рециклиране на полимери Изтегли
Рециклиране на метални материали Изтегли
Сигурност на стратегически инфраструктури и производства - споделена с БСУ и МВБУ Изтегли 
Силикатни материали Изтегли
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език) Изтегли
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията Изтегли
Стопанско управление Изтегли
Стъкло, керамика и свързващи вещества Изтегли
Текстил и кожи и изделия от тях Изтегли
Технология на високоенергийните материали Изтегли
Управление на качеството Изтегли
Фин органичен синтез  Изтегли 
Химично инженерство  Изтегли
Химично инженерство (на немски език) Изтегли
Химично и биохимично инженерство (на френски език), след средно образование Изтегли
Химично и екологично инженерство (на английски език)  Изтегли
Химични технологии в ядрената енергетика Изтегли
Целулоза, хартия и опаковки Изтегли