Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

Преподаватели, които да се включат в мобилност с цел преподаване и обмяна на опит в Технически университет Клуж-Напока, Румъния, по дейност WP 2Професионално развитие на преподавателите (Краткосрочна специализация на преподаватели в рамките на две седмици)

Преподавателската дейност в рамките на мобилността ще включва не по-малко от 4 часа седмично, като е възможно и съвместно преподаване с преподавател от асоциирания партньор. Краткосрочните специализации ще бъдат удостоверени от чуждестранния асоцииран партньор с документ за успешно приключване, подписан от приемащата страна и посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на дейността. Преподавателите, завършили успешно мобилност с цел преподаване ще имат право да бъдат „споделени преподаватели“ в рамките и за целите на настоящия проект, при което преподавател от едно от участващите висши училища обучава студенти от друго висше училище, участващо в проекта.

Конкретни дати на престой и дисциплини за провеждане на учебни занятия, ще бъдат съгласувани с Технически университет Клуж – Напока след приключване на подбора.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Европейски формат на автобиография;

 • Мотивационно писмо – по образец (тук);

 • Съгласие от Декан – по образец (тук).

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu

 

СРОК до 30.09.2023 г.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

С Тържествен академичен съвет на 29 март 2023 г. бе поставено началото на честванията по повод 70-годишнина от основаването на Химикотехнологичния и металургичен университет и отбелязана 20-годишнина от създаването на Българското водородно общество. Почетен гост на събитието бе Президента на Република България г-н Румен Радев.

"В продължение на години Европа живееше с надеждата, че ще продължи да затваря своите мини и преработвателни предприятия, ще продължи да внася евтини енергийни ресурси и критични суровини отвън. Ще продължи да изнася навън своите тежки стратегически производства и металургия, и ще развива само производства с висока добавена стойност и цифровизация, от които има огромна нужда. Затова и Европа поема решителен курс към промяна за постигане на целите на стратегическата автономия, базирана на развитие на иновативна, но и всеобхватна, пълноценна икономика - от добиване на суровините, през тяхната обработка, тежката индустрия и металургията, добив и съхранение на енергия от собствени източници, цифровизация и високотехнологични производства. С гордост мога да заявя точно тук, че България ще става все по-важна, ще придобива все по-голяма роля в тези процеси, благодарение на вас и на вашия университет", каза президентът Радев. Той подчерта, че в продължение на години ХТМУ е развивал наука в тези критични области и продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти в тях.

По време на церемонията Румен Радев удостои ХТМУ с Почетния знак на президента. Отличието е по повод 70-годишнината от основаването на университета и за значимия принос на висшето училище за изграждане и усъвършенстване на научния и експертен потенциал в секторите химия, металургия, биотехнологии – основа на развоя в отраслите на икономиката, както и за активната му роля при формиране облика на съвременното висше образование в България. Почетният знак бе приет от ректора проф. д-р Сеня Терзиева.

По повод 20-годишнината от неговото създаване, за основополагащ принос за създаването на фундамента за развитие на водородните технологии в България и успешно внедрените проекти в областта на чистата енергия и устойчиво развитие държавният глава отличи с президентски плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ Националния научно-изследователски център Българско водородно общество. Проф. дтн инж. Цвети Цветков, Изпълнителен директор на научно-изследователския център и директор на института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“ получи отличието.

Румен Радев посети реновираните лаборатории по инженерна химия на ХТМУ и Библиотечно-информационния център при университета. Държавният глава се запозна и с работата на лабораториите в Института по водородни технологии. Президентът бе удостоен с Почетния знак на ХТМУ за приноса му към българското висше образование, наука и новации от проф. Терзиева, както и със златен медал и сертификат за почетен член на Българското водородно общество, връчен му от проф. Цветков.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Еленко Божков – Заместник-министър на енергетиката, Ива Петрова - Заместник-министър на енергетиката. Ирина Щонова – Заместник-министър на икономиката и индустрията, Минко Ангелов - Съветник на Министъра на икономиката и индустрията, Мария Тодорова – Директор на дирекция политики и анализи на Министерство на иновациите и растежа, Съвета на настоятелите на ХТМУ с председател инж. Румен Цонев - Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000 и членове - Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община, инж. Димо Кирилов - Директор Производство Аурубис България, инж. Тихомир Тошев – Управител на Кредит Център, инж. Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите, инж. Владимир Филипов - Управляващ представител, НиърСофт ООД, проф. дтн. Камен Велев – Ректор на ХТМУ (1993-2003), доц. д-р Кирил Станулов – Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. д-р Иван Кралов – Ректор на ТУ – София, проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев - Ректор на ЛТУ, проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на ВУТП, проф. д-р Николай Изов – Ректор на НСА, проф. дн. Ирена Петева – Ректор на УНИБИТ, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, проф. д-р инж. Любен Тотев – МГУ, проф. д-р инж. Георги Тодоров – председател УОС ТУ – София, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Заместник-председател на БАН, чл.-кор. проф. Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН и Директор на ИЕЕС, чл.-кор. проф. Тони Спасов - Декан на факултет ХФ, СУ "Св. Климент Охридски", проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор  и ръководител на управляващия орган на "Програма за образование", Arnaud Bauberot – Аташе по научно и университетско сътрудничество, Pierre Colliot – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Френското посолство, Директор на Френски институт, Полковник доц. дн. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана "Проф Цветан Лазаров“, Подп. доц. д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Генерал-майор (о.з.) доц. Груди Ангелов, проф. д-р. инж. Лиляна Вълчева – Синдикат висше образование и наука, КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, инж. Веселина Павлитова – Началник на РУО – Хасково, д-р Иван Златинов – Председател на СД на Макметал Холдинг АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов – Председател на СД и Собственик на Минстрой Холдинг АД, Георги Кирков – Изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Андрей Красночаров – Зам.-изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, д-р Никола Рангелов – Председател на БАМИ, Управител и собственик на "Рефран" ЕООД, Христо Ибушев – Изпълнителен директор на Аресенал 2000, Иван Андреев – Изпълнителен директор на „БЕХ“ ЕАД, Петър Георгиев – Изпълнителен директор на Самел 90 АД, доц. д-р Борислав Великов – председател на 39 НС 2005 г. и мажоритарен собственик на Аквахим АД, Илия Левков – Председател на УС на Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, д-р Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), д-р Константин Тренчев – Почетен председател на КТ "Подкрепа", Антониос Критикос – Заместник Изпълнителен Директор София Мед, Златомир Кичуков – Директор Валцово Производство, София Мед, Иво Василев – София Мед АД, инж. Александра Наумова - Директор на дирекция "Централна митническа лаборатория", Румен Борисов – Зам.-председател на Държавна агенция "Архиви", Алекси Кисяков – Кмет на Община Челопеч, Мартин Макариев.Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи и съответната публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 20.03.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Счетоводител

 

Минимални изисквания за позицията Счетоводител

Средно образование. Поне 7 години опит в дейности по счетоводство и контрол

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 24.04.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на ХТМУ

Държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на ХТМУ

На 29 март, сряда, държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на Химикотехнологичния и металургичен университет и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София.

От 10.00 часа в зала „Асен Златаров“ на ХТМУ (бул. Климент Охридски №8) ще започне тържественото честване. Президентът ще отправи приветствие по повод празника.

Румен Радев ще посети лаборатории по инженерна химия на университета, както и Библиотечно-информационния център при ХТМУ.

По време на посещението си държавният глава ще посети и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“.

https://m.president.bg/bg/calendar/1903

Открита лекция на доц. Янес Церар от Университета в Любляна пред студенти и учени в ХТМУ

Открита лекция на доц. Янес Церар от Университета в Любляна пред студенти и учени в ХТМУ

На 6 март на научния семинар на катедра „Физикохимия“ при ХТМУ ,доц. д-р Янес Церар от Университета в Любляна, Словения изнесе подробна лекция на тема „Изследване свойствата и приложението на полиелектролити“. Събитието е част от изпълнението на програмата на Проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В презентацията доц. Церар представи основните теми обект на научноизследователската работа в едноименната катедра на Университета в Люблян. На представянето присъстваха студенти от специалност „Химично инженерство“ (с преподаване на немски език), както и изследователи от Института по Физикохимия към Българска академия на науките.

След оживена дискусия бяха очертани научни теми, които ще бъдат обект на изследване в сътрудничеството на двата университета.

Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили.

Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили.

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, може да проверите в индивидуалните си профили (https://students.uctm.edu/).
Отговорността за коректно попълнени банкови сметки е лична за всеки студент.
Превеждането на стипендиите в банковите сметки ще се извърши в началото на месец април.

Над 50 ученици от цялата страна участваха в конкурса „Химичните технологии около нас“ 2023

Над 50 ученици от цялата страна участваха в конкурса „Химичните технологии около нас“ 2023

На 23.03.2023 г. се проведе представянето на номинираните в ежегодният конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас 2023“ ученици. Над 50 ученици и техните учители от 22 училища в страната гостуваха в ХТМУ и представи своите научни разработки свързани с темите за екологията и опазването на околната среда и химичните технологии.

Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева откри и двете сесии и пожела на участниците да влагат все такъв ентусиазъм в обучението си.

Първата сесия бе насочена към екологията и опазването на околната среда, а журито бе съставено от преподаватели от катедра „Инженерна екология“.

Във втората сесия участие взе и проф. Фрерих Кайл от Технически университет Хамбург-Харбург, Германия, Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ. Проф. Кайл с интерес изслуша презентациите на немски език и накрая поздрави всички участници за интересните теми, които са разработили.

След прекрасното представяне на всички ученици, учителите им бяха наградени със специален сертификат за партньорство и купа за участие на тяхното училище.

Резултати от конкурса:

Презентации на български език:

Първо място:

 • Василена Шопова – СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, с презентация на български език на тема

„Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностика“;

 • Шавер Османова – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Компостирането в ПГХХТ – метод за оползотворяване на твърди отпадъци“

 

Второ място:

 • Деница Мирославова - 134 СУ "Димчо Дебелянов", гр. София, с презентация на български език

на тема „Биотехнологиите в медицината“;

 • Никола Кольов - СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин, с презентация на български език на тема

„Нов живот на отпадъците – интересни и практични приложения“;

 

Трето място:

 • Владимир Манчев – 133 СУ „А.С.Пушкин“, гр. София, с презентация на български език на тема

„Химията е невероятна! (както и тялото ти)“;

 • Боян Антов - СУ ,,Цар Симеон Велики‘‘ гр. Видин, с презентация на български език на тема

„Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

 

Презентация на френски език

 • Изабел Пархоменко - 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ с презентация на френски език на тема

„Нанотехнологиите - Голямото малко бъдеще на човечеството“

 • Николета Бечева и Соня Бозголи - IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с презентация на

френски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение";.

 

Презентация на немски език

 • Михаил Станков и Калина Веселинова - ПМГ “ Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил с

презентация на немски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение".

 

Специални награди за приложни разработки

Специална награда на журито

 • Кристиан Петров, Тома Тасев, Борис Илиев и Йоан Пейчев - ППМГ „Никола Обрешков“, гр.

Казанлък, с презентация на български език на тема „Храната на бъдещето – Спирулина“

Специална награда на катедра „Инженерна екология“

 • Ефе Юсеин - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“.

 

Над 660 човека се включиха в определянето на „Специална награда на публиката“ в конкурса.

Със 152 гласа награда спечели Полина Иванова от ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностиката“.

 

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1biOJwAfo6VaMR-HEYb01uO12ikB4hkUv

 

проф. Камен Велев бе удостоен с орден “Стара планина” първа степен

проф. Камен Велев бе удостоен с орден “Стара планина” първа степен

Днес, 9 март 2023 г., на официална церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2 Президентът Румен Радев удостои с орден “Стара планина” първа степен проф. дтн. инж. Камен Велев - ректор на ХТМУ с мандат 1993г. -2003г. за изключително големите му заслуги в областта на техническите науки.

 

Сред официалните гости на събитието бе и Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

 

Проф. Камен Велев завършва „Автоматика и телемеханика“ в Ленинградския електротехнически институт през 1967 г. През 1973 г. е кандидат на техническите науки с дисертация, защитена в Московския енергетичен институт. От 1981 г. до 1989 г. е доцент във Висшия химикотехнологичен институт (ВХТИ), а от 1989-а - професор. В периода 1991-1993 г. проф. Велев е ръководител катедра „Автоматизация на производството“ във ВХТИ, а от 1993-та до 2003 г. е ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет. Научните интереси на проф. Велев са в областта на теорията на автоматичното управление и приложната статистика. Ръководил е над 50 дипломанти и четирима докторанти. Има седем издадени учебника, две учебни помагала, две монографии и над 100 научни статии и доклади.

 

Проф. Камен Велев е бил и заместник-министър на образованието и науката от 2003 г. до 2005 г.

 

Поздравяваме проф. Велев и му желаем здраве и дълголетие!

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню