Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук);

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2023 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на електрохимията се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

На 23-ти декември 2022 г. бяха обявени резултатите от одобрените за финансиране проектни предложения от списъка с резерви по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции” в сектор „Висше образование“ по програма „Еразъм+“. Проектът 2022-1-BG01-KA220-HED-000087080 на Химикотехнологичен и металургичен университет „FUTURE WOMEN: Creating new opportunities for women in the digital and STEM economy“ беше одобрен с резултат 68 точки. Определеното от НА финансиране е 250 000 евро.

https://hrdc.bg/wp-content/uploads/2022/12/2022_KA2_220_HED_from-reserve-list.xlsx

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с реализацията на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01 по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3) в научна група 4: Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на органичната химия се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 18.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за обучения за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

 

Целта на обучението е подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студентите в технически науки.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели

 

Целта на обучението е създаване на уменията на студентите за намиране на работа, в т.ч. умения за дебатиране, работа в екип, решаване на реални проблеми, изпълнение на практически задачи, представяне на информация пред аудитория и др. чрез провеждане на допълнителни обучения за придобиване на умения за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

Кандидатите за провеждане на обучение за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16.1.2023 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

След две годишна пауза на 14-ти и 15-ти декември 2022 г. се проведе състезанието по баскетбол, част от XIII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ”. Тази година участие взеха 8 отбора от 5 софийски гимназии.

С много красота, спортен хъс и усмивки беше съпътствано цялото състезание, Официалното награждаване бе водено от организатора на турнира и ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт” доц. Венцислав Гаврилов, а зам.-ректорът по учебна дейност доц. Райна Бряскова награди победителите.

Доц. Бряскова поздрави всички участници и им пожела да продължават да се развиват в спорта и скоро да станат част от отборите на ХТМУ.

На първо място при девойките и при юношите се класираха отборите на Националната финансово-стопанска гимназия с треньор Станимира Златкова.

Второто място при девойките завоюваха отбора на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Деница Григорова и Огнян Аспарухов. Трети останаха момичетата на СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Никол Гелева.

Сребърната купа при юношите грабна отборът на Националната търговско-банкова гимназия с треньор Борислава Младенова. Третото място завоюваха момчетата на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Мила Ацева и Огнян Аспарухов.

Четвъртото и петото място при юношите заеха отборите на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с треньор Венцислав Петров и СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Йото Гарабедов

Състезанието завърши с много усмивки и снимки за спомен.

Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1RLbP85shTSy9RL_rSqeN_8cC62wa8zUK?usp=share_link

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3)

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „професор“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на електрохимията се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.01.2023 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ по процедура: BG-RRP-2.004

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ по процедура: BG-RRP-2.004

 

 

 
 
 

 

 

 

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е развитие на научно-изследователската и развойна дейност в ХТМУ и превръщането му във водещ университет в ключови научни направления, с активна международна дейност и важни научни достижения.

В тази връзка, са избрани четири научни групи: 1. Органични функционални материали, 2. Авангардни материали и технологии, 3. Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване, 4. Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи и две нови такива: 1. Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника, 2. Изследване на биологична активност на биомолекули, които напълно кореспондират на основната цел и ще помогнат за нейното постигане.

Финансирането на Стратегическата научноизследователска програма ще доведе до сериозно надграждане на постигнатите до момента резултати в научните направления, като се очаква минумум 20% нарастване на броя на научните публикации /индексирани в WoS/ към 31.12.2025 г. спрямо 2020 г.

Очаква се цялостно повишаване на изследователския потенциал и капацитета на ХТМУ - в научен и организационен план; нарастване на участието в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“ и по-доброто сътрудничество с останалите изследователски висши училища и включването им в единна мрежа.

Общата стойност на проекта е 20 000 000 лв., 100% безвъзмездна помощ и срок за изпълнение 42 месеца: от 01.01.2023 до 30.06.2026 г.

 

Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C02 „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за провеждане на обучения на студенти (по 40 часа) за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

 1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

Обучение на 20 студенти

Максимална стойност на обучението: 1200 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

 • Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“

Обучение на 10 студенти

Максимална стойност на обучението: 600 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

Кандидатите за провеждане на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 21.12.2022 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню