Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България за поредна година обявяват Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски. Конкурсът е ежегоден, а наградата тази година е 1500 лева и грамота, които ще бъдат връчени на победителя на тържествена церемония.

 

Регламент на конкурса (тук)

 

Успешно приключи ИКТвНОС

Успешно приключи ИКТвНОС

Успешно приключи Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС). От ХТМУ в програмата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Автоматизация на производството“ във Факултета по химично и системно инженерство.

Със средствата от ИКТвНОС бяха създадени и обновени три лаборатории в катедрата, в които днес се обучават студенти.

 

Сайт на проекта: https://npict.bg/bg

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Д Е К А Н А Т Ъ Т

 

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Специализанти за ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

1. АНАЛИТИКА

2. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

3. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

4. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

6. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

8. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

9. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2021/22 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование - до две години след дипломирането им.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯот 25.01.2022 г. до 18.02.2022 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г.

НАЧАЛО на учебната година - 28.02.2022 г.

 
СТАНОВИЩЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНОВИЩЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНОВИЩЕ НА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

Във връзка с прилагане на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030 г. и Оперативния план към нея, пред висшите училища се поставя въпросът за оптимизиране на структурата /Цел 10: Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование, както и дейностите и мерките по тях/.

Базов документ за това е Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), която трябва да определи профилната и териториалната структура на институционалната мрежа за висше образование, по чиято методика все още получаваме становища от работодатели.

Към настоящия момент висшите училища в страната стартират хоризонтално консолидиране по професионални направления с нови бакалавърски и магистърски програми като бенефициенти по проекти „Модернизация на висшето образование“. Това дава импулс на идеята за споделени ресурси в образователната дейност на акредитираните висши училища в България. Някои от тях изпълняват Националната програма „Европейски научни мрежи“ (За ХТМУ – проект „DRUG-MOLECULE), което допълнително насърчава развитието на изследователски екипи в мрежи от различни институции. На практика вече е стартирало обединяване на проектен принцип, основано на капацитет, визия за развитие, институционални цели и приоритети, потребност на бизнеса от иновативни образователни програми.

От няколко години са в ход проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които вече имат изградени структури, в които на екипен принцип се формират междууниверситетски изследователски групи и стартират съвместни научни и приложни изследвания.

Посоченото до тук ни дава основание да изразим следното становище, относно изпълнението на Стратегията (Цел 10):

1. Процесът на консолидация на висшите училища може и трябва да има за цел единствено повишаване качеството на висшето образование, развитие и утвърждаване на конкурентните предимства на висшите училища чрез включването им в европейски университетски мрежи, адекватен отговор на обществената потребност от достъпно висше образование, оптимизиране на публичните разходи. Ето защо консолидирането трябва да следва хоризонталния принцип на наличните мрежи и резултати от тях. За целта трябва да се изработят критерии, показатели и индикатори, доказващи ефективността и бъдещите ползи за отделните институции и системата на висшето образование.

2. Обединяването може да бъде само доброволен акт, прилагайки Мярка 10.1.6. Това ще гарантира спазване на Закона за висшето образование и академичните институции ще приемат консолидация на базата на видими ползи от съвместна работа в определени сфери за всички участници при запазване на тяхната юридическа самостоятелност.

3. Нормативно осигуряване на процесите на съвместни дейности между академичните институции чрез създаване на правен регламент за изследователски консорциум, гарантиращо подобряване на качеството, при спазване на Мярка 10.1.5, Мярка 10.2.3, Мярка 10.2.4, Мярка 10.2.5 и Мярка 10.2.6.

4. ХТМУ, като международно признат и разпознаваем университет, поддържащ оптимална структура, високи научни и образователни стандарти и финансова дисциплина, заявява, че на настоящия етап въпросът за преструктуриране пред университета не стои и се фокусираме върху изпълнението на дейностите по мрежите, в които сме включени с Технически университети – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Габрово, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Бургаският свободен университет, като разработваме нови образователни програми по всички професионални направления, по които обучаваме студенти.

5. Механичното реформиране на висшето образование чрез административно преструктуриране на образователни институции би имало като следствие неглижиране на обществения интерес към уникални за страната висши училища, всяко от които с възложена от държавата мисия, да запазят и модернизират вече постигнат и видим образователен профил и научни постижения.

Убедени сме, че чрез постигането на целите, заложени в Стратегията, ще потвърдим високите показатели от акредитация и рейтинг и ще постигнем реална модернизация в отговор на изискванията на пазара на труда.

Академичната общност държи да подчертае, че през годините и в условията на масовизация на висшето образование в България, университетът стриктно спазваше и не се отклони от профила на обучение и възложената му от държавата мисия да осигурява висококвалифицирани кадри за най-големите промишлени компании в България, с които е в тесни партньорски отношения.

Той е един от изследователските висши училища, които със своята научна продукция допринася и за международния престиж на българската наука с присъствието си в световната ранг листа на университетите, а негови изследователи са в престижни световни класации по направления. Университетът е партньор на над 100 чуждестранни университета от цял свят в различни научни и образователни програми.

Това ни дава основание да изразим нашата позиция да продължим да развиваме постигнатото до тук като самостоятелно висше училище, изпълнявайки мисията, която ни е възложена от държавата вече близо 70 години.

 

 

Становището е прието на Академичен съвет, проведен на 04.02.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА за избор на обучители за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

ПОКАНА за избор на обучители за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в ХТМУ

по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

ХТМУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана, каним преподаватели и експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения, да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ - по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. Обучението е част от планираните дейности за създаване на Студентски клуб по предприемачество, където студентите не само ще придобият специфични знания и умения, но ще могат да обсъждат и съвместно разработват и развиват своите предприемачески идеи. Обученията по предприемачески и презентационни умения ще трябва да бъдат базирани на метода „изучаване чрез практика” и ще подпомогнат студентите в две посоки: как да развият своята бизнес идея стъпка по стъпка до нейната реализация и как да могат да я презентират и защитават.

В обучението ще бъдат включени 60 студента от ХТМУ обучаващи се по бакалавърски и магистърски специалности от професионално направление 5.10. Химични технологии. Обучението ще се проведе в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета. Обученията ще бъдат организирани последователно на два етапа с различна тематична насоченост, а именно: етап 1 - обучение по предприемачески умения – 40 учебни часа и етап 2 обучение по презентационни умения – 40 учебни часа.

Като част от обучението по двете теми ще трябва бъдат включени и конкретни упражнения за развитие на дигитална креативност. Студентите ще трябва да усвоят знания как да използват дигиталните технологии за да развият собствен бизнес и как да ги използват за да презентират успешно своите бизнес идеи.

Периодът на изпълнение на обучителните дейност е от март до юни 2022 г., като обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета и да има време за самостоятелна подготовка между отделните занятия. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите лица за включване като обучители по проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. За обучението на тема Предприемачески умения - Опит в обучение по предприемачество: Минимално изискване – проведени минимум две обучения в областта на предприемачеството. Опит в провеждане на извънкласни обучения на студенти. Опит в организиране на студентски предприемачески инициативи включително стартиращи предприятия е предимство. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 2. За обучението по презентационни умения - Опит в реализирането на обучения по презентационни умения: Минимално изискване – реализиране на минимум две обучения по презентационни и/или комуникативни умения. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 

За всяка от двете теми се търсят минимум двама преподаватели, като всеки трябва да проведе обучение на максимум 3 групи х 10 обучаеми с продължителност 40 учебни часа за всяка от двете теми.

Възможно е един преподавател да кандидатства за обучител и по двете теми.

 

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15 февруари 2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

 

ПОКАНА за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност

ПОКАНА за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на студенти и докторанти за реализиране на дейности по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми студенти/докторанти,

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним студенти и докторанти от ХТМУ, София по направление 5.10. Химични технологии да вземат участие в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна, Словения и Техническия Университет в Прага, Чехия. Тези два европейски университета са водещи по тематичните области на проекта Зелени технологии, екологично инженерство, технологии за ВЕ и са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. По тази дейност ще бъдат изпратени студенти/докторанти от ХТМУ за 3 месечна мобилност (един семестър) до европейските университети както следва:

 1. В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

 2. В Техническия университет в Прага също ще бъдат изпратени 7 студенти и 1 докторант.

Целта на дейността по изходяща мобилност е да се развие интернационализацията на професионалното направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ и да се обменят знания, опит и добри практики с водещите европейски университети. Изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверена от Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага с документ (удостоверение/сертификат) за успешно приключила мобилност. Кредитите, придобити в резултат на проведената изходяща мобилност за обучение, ще бъдат признати от ХТМУ. Периодът на обучение в чужбина ще бъде част от учебната програма на студентите. Те ще бъдат избрани сред студентите от бакалавърските и магистърските програми по направленията 5.10. Химични технологии на ХТМУ.

Мобилностите ще се проведат през периода 04.2022 г. - 12.2023 г. по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник.

 

Заинтересованите студенти и докторанти за включване в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага трябва да подадат заявление за участие на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 07.02.2022 г.

 

За допълнителна информация емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня

Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ХТМУ набира:

 

I. Студенти, които да се включат в обучение по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

Целта е студентите да развият предприемаческите умения, дигитални, креативни и меки умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа в 5 непоследователни дни.

На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

Изисквания:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Минимален среден успех от следването – не по-нисък от добър (4,00).

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Уверение за среден успех от следването;

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

II. Преподаватели, които да се включат с цел преподаване по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Целта е да се проведат обучения на студентите чрез създаване на студентски клуб за развиване на техните предприемачески и презентационни умения и дигитална креативност. Целта е преподавателите да обучават студентите в среда различна от познатата на теми, които са с изключително практическа насоченост и да им подпомогнат в развиването на предприемаческо мислене, усъвършенстване на дигиталните и креативните умения.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

 

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu или кабинет 205, сграда А (деловодство)

СРОК до 28.02.2022 г.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
ПОКАНА за избор на обучаеми за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

ПОКАНА за избор на обучаеми за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на обучаеми за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в ХТМУ

по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

ХТМУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана, каним студенти от професионално направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ, да вземат участие като обучаеми по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. Обученията са част от планираните дейности за създаване на Студентски клуб по предприемачество, където студентите не само ще придобият специфични знания и умения, но ще могат да обсъждат и съвместно разработват и развиват своите предприемачески идеи. Обученията по предприемачески и презентационни умения ще са базирани на метода „изучаване чрез практика” и ще подпомогнат студентите в две посоки: как да развият своята бизнес идея стъпка по стъпка до нейната реализация и как да могат да я презентират и защитават.

В обученията ще бъдат включени 60 студента от ХТМУ обучаващи се по бакалавърски и магистърски специалности от професионално направление 5.10. Химични технологии. Обученията ще се проведат в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета. Обученията ще бъдат организирани последователно на два етапа с различна тематична насоченост, а именно: етап 1 - обучение по предприемачески умения – 40 учебни часа и етап 2 обучение по презентационни умения – 40 учебни часа.

Като част от обучението по двете теми ще бъдат включени и конкретни упражнения за развитие на дигитална креативност. Студентите ще усвоят знания как да използват дигиталните технологии, за да развият собствен бизнес и как да ги използват, за да презентират успешно своите бизнес идеи.

Периодът на изпълнение на обучителните дейност е от март до юни 2022 г., като обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета и да има време за самостоятелна подготовка между отделните занятия. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите лица за включване като обучаеми по проекта, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 11.02.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

Първа национална конференция за ученици и студенти

Първа национална конференция за ученици и студенти

Информационни технологии и автоматика 2022

26-27 април 2022 г., гр. София

Организирана от:
Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“

Покана

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Технологиите и дигиталния свят

 1. Програмиране
 2. Разработване на Интернет-приложения
 3. Автоматизация и роботика
 4. Интернет на нещата
 5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
 6. Умни домове, офиси, училища, градове
 7. Изкуствен интелект
 8. Виртуална и добавена реалност

Участието в конференцията е без такса.

Получените доклади и кратки описания (абстракти, резюмета) ще бъдат публикувани в електронен сборник от конференцията. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Инженерна информатика" „Автоматика и информационни технологии“ (редовно или задочно обучение) или „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участващи заедно с учениците в Националната конференция, могат да получат удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит (такса 30 лв.) за участието си в конференцията и публикуването на доклад в периодичното издание на конференцията – Сборник с доклади от Национална конференция за ученици и студенти „Информационни технологии и автоматика“.


Организационен комитет:

Проф. д-р инж. Елена Колева – председател
Гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева – кординатор
Маг. инж. Георги Колев - организационен секретар
Доц. д-р инж. Николай Карев
Проф. д-р инж. Светослав Ненов
Гл. ас. д-р инж. Васил Методиев
Гл. ас. д-р инж. Пламен Василев
Гл. ас. д-р инж. Светла Лекова
Гл. ас. д-р инж. Калин Стоянов
Гл. ас. д-р инж. Йовко Раканов
Д-р инж. Цветелина Иванова
Ас. инж. Йордан Белев
Ас. инж. Недко Перчемлиев
Ас. инж. Петър Йорданов

Програмен комитет:

Доц. д-р инж. Даниела Гочева
Проф. д-р инж. Елена Колева
Проф. д-р инж. Александра Грънчарова
Проф. д-р инж. Идилия Бачкова
Проф. д-р инж. Коста Бошнаков
Проф. д-р инж. Атанас Атанасов
Доц. д-р инж. Димитър Пилев
 


Подготовка на докладите

Докладите трябва да бъдат изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 18.04.2022 г. Те ще бъдат публикувани след рецензиране от двама от членовете на програмния комитет. Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин: 3-5 страници в MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, трябва да съдържат Заглавие, автор(и), учител/научен ръководител, име и адрес на училището/университета, резюме, доклад (увод, методи, изложение, заключение), използвана литература.

Доклад образец Постер образец Формуляри

Формуляри за регистрация и кредити


Регистрация за участие

За участие в конференцията е необходимо да се изпълнят следните стъпки:
 1. Регистрация за участие – необходимо е да се попълни регистрационна форма.
 2. Регистрираните участници ще получат писмо, потвърждаващо тяхната регистрация.
 3. Участниците трябва да подготвят и изпратят своите доклади/постери до 18 април 2022 г. (въз основа на които ще бъде изготвена Програма на конференцията).
 4. Програмата на конференцията ще бъде изпратена на всички участници до 20 април 2022 г.
 5. Участниците трябва да подготвят презентация (до 10 мин.) на докладa/постерa си на MS Power Point.
 6. Самата конференция ще протече хибридно (в зависимост от епидемиологичната обстановка в България). За целта е необходимо предварително да информирате организаторите на конференцията дали ще се включите дистанционно или ще присъствате лично на презентациите в ХТМУ. Тези, които ще се присъединят дистанционно ще получат линк за включване в сесиите на конференцията.
 7. Участниците ще представят докладите си съгласно Програмата на конференцията (26-27 април 2022 г.), след което следва кратка дискусия по представения доклад.
 8. След приключване на всички презентации комисията (Програмния комитет) ще оцени представянето на участниците и ще изготви грамоти за отлично представилите се участници. По време на това обсъждане, участниците, които са в ХТМУ - София ще имат възможност да разгледат лабораториите на катедра “Автоматизация на производството” и да разговарят с преподавателите.
 9. Следва награждаване на отличените участници и закриване на конференцията.
 10. След представяне на докладите, на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, ще им бъде издадено удостоверение за придобит 1 /един/ валификационен кредит след попълване на заявка за получаване на удостоверение за кредити и заплатена такса от 30 лв., удостоверено чрез документ за банков превод.

Заплащането на таксата трябва да бъде направено по банков път на:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Основание: Имена на учител/педагогически специалист
Получаване на удостоверение от ДПДО (Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение)
 

Регистрационна Форма Заявка за удостоверение за кредити


Програма

26-27 април 2022 г.

Програмата за конференцията ще бъде публикувана на 20.04.2022 г. .


Контакти

При въпроси от всякакъв характер, свързани с конференцията, подготовката на докладите, постерите и презентациите ни пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас по телефона:

+359 893 022 332 - маг. инж. Георги Колев
+359 895 537 899 - проф. д-р инж. Елена Колевa

ХТМУ – София:

Катедра Автоматизация на производството ХТМУ-София: https://automation-bg.org/ 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню