Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Договор за дарение с Фесто Производство ЕООД

Договор за дарение с Фесто Производство ЕООД

За първи път студентите на ХТМУ ще имат възможност да се обучават на истинска шприц машина благодарение на Фесто

На 23.11.2021 г. бе подписан договор за дарение между Химикотехнологичен и металургичен университет и Фесто Производство ЕООД. Компанията дари на катедра „Полимерно инженерство“ шприц-машина Arburg и периферни устройства - сушилен агрегат „Arburg“ и термостат „Regloplas. Договорът бе подписан от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, а дарението прието от ръководителя на катедрата доц. Петър Велев.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен по преработване и рециклиране на пластмаси, полимерни и биополимерни композитни материали и методи за анализ и изпитване на полимери. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на катедрата.

Дарението на Фесто Производство ЕООД ще подпомогне и научно-изследователската дейност в катедра „Полимерно инженерство“ в разработването на полимерни композитни материали и оптимизирането на технологичен режим за тяхното производство чрез леене под налягане.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и Фесто ще продължи и през следващата година като се планира организирането на студентски практики, Дни на отворените врати във Фесто за студентите на ХТМУ, както и други събития, свързващи бизнеса и образованието.

ХТМУ изказва благодарност към екипа Фесто за дареното оборудване и професионалното отношение.


Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

„Шахматът е всичко: изкуство, наука и спорт“, Анатолий Карпов

През изминалата седмица на 6 и 7 ноември 2021 г. се проведе Националният университетски шампионат по шахмат есен 2021. В състезанието взеха участие 26 състезатели от 6 висши училища. Представителите на Химикотехнологичния и металургичен университет в шампионата бяха Дарина Димитрова и Борислав Йотов .

Дарина Димитрова, студентка в трети курс специалност „Химично инженерство“, бе най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат Есен 2021.

С прекрасната си игра и високи резултати Дарина спечели златния медал в категория жени и се класира на второ място в общото класиране.

Поздравления за Дарина! Желаем и още много успехи в спорта и науката!

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

Ръководството на Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Екипът за управление на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Хабилитирано лице от област на висшето образование 5. Технически науки от ХТМУ;

Изпълнявал ръководна длъжност през последната една година;

Участие в научно-изследователски проект, минимум един.

Заетост по проекта: 32 часа месечно.

 

2. Финансист/ счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше, ОКС „Бакалавър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;

Професионален опит: Минимум 3 години като счетоводител във висше училище;

Участие в научно-изследователски проект, минимум две.

Заетост по проекта: 20 часа месечно.

 

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

 

Срок за подаване на документите: от 09.11.2021 г. – до 12.11.2021 г. Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

Петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

Имената на петима изследователи за втора поредна година са включени в списъкът с топ 2% на най-добрите учени в света в класация на Станфордския университет (2021 г.).

Рейтингът обхваща над 9 млн. учени от цял свят, които са публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS. Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

Списък на учените от ХТМУ по реда на появяването им в класацията , както и мястото, което заемат в съответната област:

ТОП 1%

Проф. дн инж. Йордан Христов от катедра „Инженерна химия“, №306 в област „Химично инженерство“,

ТОП от 1 до 2%

Проф. дхн инж. Веселин Димитров от катедра „Технология на силикатитие“, №2363 в област „Приложна физика“,

Проф. дхн инж. Мартин Божинов – зам.-ректор по научна дейност, преподавател в катедра „Физикохимия“, №1165 в област „Енергия“,

Чл.-кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов от катедра „Органичен синтез“, №1662 в област „Органична химия“,

Доц. д-р инж. Ангелина Попова ръководител на катедра „Физикохимия“, №3086 в област „Материали“.


Доц. Иван Груев с признание от КЦМ

Доц. Иван Груев с признание от КЦМ

През септември 2021 г. КЦМ АД награди доц. д-р инж. Иван Груев – дългогодишен преподавател в ХТМУ, ръководител на катедра „Металургия на цветните метали и сплави” и 10 години декан на Факултета по металурггия и материалознание (2004 г. – 2014 г.) за своята експертна оценка и висок професионализъм.

ХТМУ е ПАРТНьОР в МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема

ХТМУ е ПАРТНьОР в МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема

Химикотехнологичен и Металургичен Университет чрез катедра "Биотехнология" е ПАРТНьОР в ПН 5.11. Биотехнология по проект
МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема BG05М2ОР001-2.016-0018

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

На 08.11.2021 г. европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел бе гост в Центъра по водородни технологии при ХТМУ. Акцент на посещението бе превръщането на предизвикателствата в сферата на водопода във възможности.

Домакин на събитието бе междууниверситетския изследователски център „Българско водородно общество“ (БГ Н2 Общество) в София.

Студенти и преподаватели от ХТМУ на гости в КЦМ

Студенти и преподаватели от ХТМУ на гости в КЦМ

На 8 октомври, като част от мащабната програма за отбелязване на 60 годишния юбилей на КЦМ и при спазване на всички актуални противоепидемични мерки и предписания, бе проведен „Ден на отворените врати за студенти в КЦМ". Студенти от ХТМУ заедно с техните преподаватели успяха да се включат в събитието.

Денят продължи с представяне на носителите на „Национална стипендия КЦМ“ за учебната 2021-2022 година от няколко различни области. Иван Нейков – студент в специалност „Химично инженерство“ от ХТМУ е сред спечелилите стипеднията.

Иван Нейков, специалност "Химично инженерство": Това, което ме впечатли по време на обиколката ни из КЦМ днес, е как постоянно се обновяват производствата - видях много площадки, готови за изграждане на нови и модерни производства и съоръжения. Избрах да кандидатствам за Стипендия КЦМ, защото компанията ме привлече като един на големите производители на олово и цинк в световен мащаб. Бих искал един ден да работя в подобно производство.

Професор Владимир Божинов е избран за член-кореспондент на БАН

Професор Владимир Божинов е избран за член-кореспондент на БАН

На 29.10.2021 г. Събранието на академиците на Българска академия на науките избра нови член-кореспонденти в областите „Физически науки“, „Химически науки“ и „Науки за земята“ .

В област „Химични технологии“ бе избран проф. дхн Владимир Божинов, дългогодишен преподавател в ХТМУ. Чл.-кор. дхн Владимир Божинов е заемал длъжностите ръководител на катедра „Органичен синтез“ – два мандата (от 2012 г. до 2020 г.) и декан на Факултета по химични технологиидва мандата (от 2008 г. – до 2012 г.; от 2016 г. – до 2021 г.), член е на Академичния съвет на ХТМУ (5 мандата) и член на Факултетния съвет на ФХТ (4 мандата).

Чл.-кор. дхн Владимир Божинов е утвърден в световен мащаб учен в проектирането и синтеза на флуоресцентни съединения с програмирани свойства на молекулно равнище и тяхното приложение във високите технологии. Реализирал е редица разработки, свързани с получаване на: неконвенционални, фотостабилни емитиращи материали от принципно нов тип с оптично-сензорни характеристики спрямо силно токсични и патогенни обекти.

https://www.bas.bg/?p=36334&fbclid=IwAR3X-nPBvGgsr-uqZcmGcxSUgTuorzIZxNBIJoY58-BsqbNN-CUdpV8kfo0

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню