Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Днес Министерски съвет одобри списъкът на висшите училища, които получават статут на изследователски университети. Сред седемте университета, покрили минимумът от 1000 точки, е Химикотехнологичният и металургичен университет.

ХТМУ се открои със значима по качество научна продукция и голям брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Като изследователски университет ХТМУ ще получи допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Поздравления за всички наши учени и докторанти!

https://www.mon.bg/bg/news/4267Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

 

На 5 юли 2021 г. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“.

В проекта са заложени дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване.

 

Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори по проекта са:

- Университета на Алабама в Хънтсвил

- Университета във Любляна, Словения

- Техническия Университет в Прага, Чехия

 

Общата стойност на проекта е 1 629 276лв без ДДС, от които 1 384 884.60лв. от Европейския съюз и 244 391.40лв. Национално финансиране.

 

Главната цел на проекта е: "посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети да се модернизира и повиши качеството на обучение по направление 5.10 Химични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет, София"". Тя ще бъде постигната, чрез следните специфични цели:

- Развиване на партньорство с Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас и Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград за разработване и въвеждане на съвместни интердисциплинарни магистърски и бакалавърски програми в областта на зелените технологии и иновативни технологии за възобновяема енергия;

- Интернационализация на дейността на партньорските университети чрез реализиране на съвместни програми и обмяна на опит и експертиза с чуждестранни университети в областта на професионално направление 5.10 Химични технологии (за ХТМУ и БУ) и 4.2. Химически науки (за ЮЗУ);

- Разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

- Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;

- Развиване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие на студентите по различни области на професионално приложение на Химията като наука.

- Развиване на активно партньорство с национално представителни организации на работодателите, за постигане на по-голяма практическа приложимост на обучението и по добро взаимодействие между студенти, преподаватели и потенциални работодатели от химическата индустрия в България.

 

www.eufunds.bg

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=972

Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 25 юни 2021 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена за осемнадесети път Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. В конкура участие взеха шестима млади учени от три висше училища и Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р Атанас Курутос от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Почит бе отдадена и към доц. д-р Кирил Станулов, рекор на ХТМУ 2003-2007 г., и проф. д-р инж. Иван Касабов, дългогодишен преподавател и учен в ХТМУ, които през 2021 година честват 80-ти и 90-ти рожден ден.

Празникът продължи с откриване на новите лаборатории в ХТМУ

 • Лаборатория "Парфюмерия и козметика"

 • Лаборатория "Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн"

 • Лаборатория по Индустриална безопасност

 • Лаборатория Автоматизация на производството „проф. дтн инж. Иван Божов“

 • Лаборатория „Съвременни индустриални управляващи системи“

 • Лаборатория „Автоматизация на технологични процеси“

 • Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

 • Лаборатория „Приложна статистика, методи за експериментални изследвания и идентификация“

 • Лаборатория „Информационни и комуникационни технологии“

 • Лаборатория „Информационно моделиране, системи бази данни и бизнес информационни системи“

Кулминацията на деня бе тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ за дъгогодишна преподавателска дейност и принос в издигане на авторитета на университета доц. д-р инж. Тодора Рачева-Стамболиева и доц. д-р Илия Милчев, и доц. д-р Жюл Асих от Университета в Реймс Шампан-Арден, Франция, за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.

На тържествената церемония деветима колеги получиха дипломите си за придобито академично звание "доцент" и трима за "професор". Бе връчен и Плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Тина Ташева, от катедра "Технология на силикатите".

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XVIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Официални гости на събитието бяха д-р инж. Никола Рангелов - управител на Рефрен и спонсор на университета, д-р инж. Кремена Деделянова – председател на научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, и ректори на университета от минали мандати.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1PkISRuLEa6otDGCsfEXdeWF8nUPFdLlY?usp=sharing

 

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

В периода 12.07.-15.07.2021 г. в изпълнение на работната програма на проект Drug Molecule (Споразумение с МОН № Д01-278/05.10.2020) в хотел The Five Elements в Сапарева Баня ще се проведе Лятна школа за млади учени и докторанти. Всички желаещи да слушат лекциите и курсовете могат да се включат и онлайн като заявят своето участие, попълвайки приложената форма за участие, а в периода на провеждане на лятната школа като използват следния линк

 

meet.google.com/krg-ixft-vby

 

в платформата google meet, за да посетят съответния курс или лекция.

 

Очакваме Ви

проф. д-р инж. Емилия Найденова - Ръководител на проекта

Файл - заявка

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

На 30 юни 2021 г. от 9 часа в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули във връзка с Национална програма „Европейски научни мрежи“ DRUG-MOLECULE.

В срещата взеха участие изследователи от няколко български висши училища и институти към Българска академия на науките. Бяха представени 16 доклада, паралелно присъствено и в жива връзка от разстояние. В постерната сесия бяха показани 5 онлайн постера и 15 печатни постера.

Участниците в срещата успяха да се запознаят с различните изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули и техните научните разработки и постижения.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1_LF4qQrvF-RcC1dad01sjZLCnrUSbT_7?usp=sharing

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

На 15, 16 и 17 юни 2021 г. бе проведено изнесено обучение на студенти от 5 курс специалност „Металургия на цветните и благородните метали“ в завода на Аурубис България. В обучението участие взеха и спечелилите специалната стипендия на Аурубис за студенти на ХТМУ Иван Тилев и Мартин Горанов.

 

 

Undefined

Признание за учените от ХТМУ

Признание за учените от ХТМУ

Изследователи от ХТМУ начело с проф. д-р Светослав Ненов, ръководител на катедра "Математика",  получиха признание от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за съвместно разработените математични модели, прилагани в процеса на селекция на подходящи алтернативни типове нефт, преработвани от компанията.
Практическото приложение на моделите за математично моделиране, разработени от нашите учени и екип от дружеството, е допринесло за реализиране на положителен икономически ефект за "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в размер на 20 милиона лева.

Информация за проведените изследвания: тук

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет – София проф. Сеня Терзиева-Желязкова и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е да установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни.

Двете висши училища ще организират съвместни научни мероприятия и ще обменят академични кадри и студенти с цел да се възползват взаимно от знанията и  опита си, също и ще осъществяват обмен на публикации и научни трудове по между си.

На вниманието на студентите, задочно обучение!

На вниманието на студентите, задочно обучение!

Записване за летен семестър 2020/2021 на
студентите,
задочно обучение

31 май – 19 юни 2021 г.


Плащането на семестриалната такса за летен семестър на учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 31 май – 19 юни 2021 г.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

Студентите, заплатили семестриалната такса, както и тези, които са освободени от такса, следва да се явят в съответната факултетна канцелария за записване/заверка на студентската книжка за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Записан е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню