Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми за реализиране на дейност „Обучения на преподаватели по английски език“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични знания и умения за преподаване по английски език у преподавателите от направление 5.10 Химични технологии, които да повишат техния капацитет за включване в съвместни програми с чуждестранни университети. Във връзка с поставените цели за интернационализация на обучението в университета, с планираните дейности за съвместни програми на английски език с чуждестранните партньори, е необходимо развиване и надграждане на чуждоезиковите компетенции на академичния състав. За това се предвижда провеждане на обучения на 30 преподаватели със специален фокус върху формиране на умения за преподаване и комуникация на английски език.

Формираните компетенции за преподаване на английски език ще повишат капацитета на университета за интернационализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Ще се повиши качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в чуждоезични програми.

В обученията ще бъдат включени тридесет преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще преминат входящ тест, с който да се определи нивото им на владеене на езика. Посредством този тест обучаемите ще бъдат разпределени в групи според тяхното индивидуално ниво. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет" като обучаеми по английски език трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 10.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р Мартин Божинов, доц. д-р Райна Бряскова.

 
КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

КЦМ дари високотехнологична апаратура на ХТМУ

На 14.12.2021 г. Химикотехнологичният и металургичен университет получи дарение от КЦМ 2000 Груп . Компанията дари на университета мултифункционален калибратор Fluke и калибрационен манометър Fluke. Апаратурата бе дарена лично от инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп и приета от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване на качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен. Студентите ще имат възможността да се учат и работят с високотехнологична апаратура. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на ХТМУ. Дарението на КЦМ ще подпомогне и научно-изследователската дейност в университета.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и КЦМ датира от години и ще продължи и през следващата. Екипите на КЦМ и ХТМУ работят върху организирането на студентски практики, дни на отворените врати, както и други събития, свързващи индустрията и образованието през 2022 година.

ХТМУ изказва благодарност към ръководството на КЦМ 2000 Груп за дареното оборудване.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

Съюзът на химиците в България обявява деветнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2022 г.:

 

Изявен млад учен в областта на полимерите”

 

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 800 лева (подробности: Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2021 г. и м. януари 2022 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи-за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в кон-греси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука-получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Ако в предста-вените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания-оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31.01.2022 г. Всички документи за конкурса трябва да се изпратят, заедно с автобиография (Curriculum Vitae), като word или PDF файлове на електронната поща на Съюза на химиците в България: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2022 г.

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични дигитални знания и умения у преподавателите от направление 5.10. Химични технологии, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

Посредством обучението ще се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Включените в обучението преподаватели трябва да имат готовност да имплементират наученото в преподавателската си дейност.

Формираните компетенции от дейността ще повишат капацитета на ХТМУ за дигитализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Предвижда се повишение в качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в дигитално базирани програми.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в малки групи по максимум 10 лица. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване в обучението на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ трябва да подадат заявление на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок 24.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р МАртин Божинов, доц д-р Райна Бряскова.

На добър час, колеги инженери!

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2021. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, като им пожела ХТМУ да остане притегателен център за всички тях.
Абсолвентката инж. Незабравка Генова поднесе приветствие от името на Випуск 2021. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета е пожела на всички свои колеги здраве и много успехи.

От името на бизнеса г-н Мирослав Димитров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Неохим“ АД, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.
Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех.

Събитието се състоя при спазване на всички противоепидемични мерки. В залата бяха допуснати само лица представили зелен сертификат.


Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1M02GuH1Xf5ubiNoOFQQ7MIRvvHL0EN2j?usp=sharing

Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021

Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021

Уважаеми абсолвенти,

На 10.12.2021 г. (петък) в зала Асен Златаров от 11:00 ч. ще се проведе Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021.

Във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

В залата ще бъдат допускани само лица, които представят зелен сертификат (Европейски цифров COVID-сертификат: за ваксинация, преболедуване или отрицателен PCR/антигенен тест; сертификат за наличие на антитела).

Молим всички абсолвенти, които желаят да присъстват, да попълнят следната форма: https://docs.google.com/forms/d/1uFwmIUY4r5tFABybZjc1b-_Vw_s2Ywa9wbV3htM0iHg/edit?fbclid=IwAR3iDZZfRyQ6ESo_7ttWL_d9dpcWcFAJOttu6eHbgypx4B8pgN18M7r-b-Y

Молим всички, желаещи да присъстват, да заповядат поне 30 мин. преди началото на събитието, за да получат тога и шапка.

Заповядайте!

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

ХТМУ обявява процедура за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта на информационните технологии и в дигитализацията на учебно съдържание да се включат като експерти за реализиране на дейност „обучения на преподаватели на тема „Умения за

разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на тази дейност да се подпомогне формирането на специфични знания и умения у преподавателите, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в 4 групи. Обучението трябва да бъде съобразено с особеностите на учебните процеси и учебното съдържание на програмите по направлението. Посредством обучението трябва да се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Обученията ще бъдат с продължителност 80 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по „дигитални умения“ по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

 1. Познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии за образователни цели.

Минимално изискване - Минимум 2 години опит в сферата на ИКТ за образователни цели.

 1. Познания и Опит в работата с аудио-визуална и компютърна техника за създаване на дигитално образователно съдържание.

Минимално изискване - Минимум една година опит в работа с аудио, видео и компютърна техника

 1. Опит в провеждане на обучения за развитие на дигитални умения

Минимално изискване – проведени минимум едно обучение, обучени минимум 20 лица в областта на дигиталните умения

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 10.01.2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. Д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам. Ректор и координатор на проекта. В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.

ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ отново триумфира с три първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година


На 02.12.2021 г. в Министерството на образованието и науката бе представено 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година.

Химикотехнологичният и металургичен университет отново заема призови места в шест от шест професионални направления, в които обучава студенти - държавна поръчка!

 

ПЪРВО МЯСТО в професионалните направления:

 • Материали и материалознание

 • Металургия

 • Химични технологии

ВТОРО МЯСТО:

 • Биотехнологии

 • Електротехника, електроника и автоматика

 • Общо инженерство


ХТМУ се нарежда на четвърто място по брой първи места в класацията – три, след нас са: Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет с по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация.


Университетът има значение!

https://www.mon.bg/bg/news/4534…


ХТМУ обявява процедура за подбор на преподаватели по изходяща мобилност, BG05M2OP001-2.016-0013

ХТМУ обявява процедура за подбор на преподаватели по изходяща мобилност, BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

 

 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели за реализиране на дейности по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

 

С настоящата покана, каним преподаватели от ХТМУ, София преподаващи по направление 5.10. Химични технологии да вземат участие в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна, Словения и Техническия Университет в Прага, Чехия. Тези два европейски университета са водещи по тематичните области на проекта Зелени технологии, екологично инженерство, технологии за ВЕ и са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“.

Изходящата мобилност в тези два водещи европейски университети ще се реализира посредством 2 групи дейности:

 1. За реализиране на дейност „Краткосрочни специализации в асоциираните партньори“ се предвижда провеждане на двуседмични и едномесечни специализации в чуждестранните университети, с цел придобиване/усъвършенстване на знания, умения и компетенции. Краткосрочните специализации на преподаватели от ХТМУ ще бъдат разпределени между университетите домакини както следва:

 • В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 4-ма преподаватели за двуседмична специализация за усъвършенстване на дидактически знания и умения на чужд език и запознаване с ИКТ базирани образователни технологии в областта на химичните науки и химичните технологии и 4-ма преподаватели за едномесечна специализация за въвеждане на иновативни методи на преподаване, усъвършенстване на умения за „проблемно базирано“ преподаване, дидактически знания и умения на чужд език и запознаване с ИКТ базирани образователни технологии в областта на химичните технологии.

 • В Техническия Университет в Прага ще бъдат изпратени 4-ма преподаватели за двуседмична специализация за въвеждане на иновативни методи на преподаване в областта на химичните науки и химичните технологии и 4-ма преподаватели за едномесечна специализация за усвояване на умения за проблемно базирано преподаване и за усъвършенстване на дидактични умения по дисциплини в областта на химичните науки и химичните технологии.

 

2) По дейността за изходяща мобилност до водещите европейски университети в областта на химичните технологии и химическите науки ще бъдат включени още постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени от ХТМУ за тримесечна мобилност, като:

 • В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 8 човека от направление 5.10 Химични технологии, от които поне 2-ма млади учени до 34 г.

 • В Техническия Университет в Прага ще бъдат изпратени 8 човека от направление 5.10 Химични технологии, от които поне 2-ма млади учени до 34 г.

 

Всички участници в тази изходяща мобилност ще имат за цел изпълнение на научноизследователски задачи, дейности по обучение и обмяна на опит, вкл. преподаване на студенти в партньорските университети. Част от преподаването, ще бъде т.нар. съвместно преподаване с водещи преподаватели от университетите домакини, което ще спомогне за усвояване на конкретни практически преподавателски подходи. Конкретните дейности в рамките на мобилността ще бъдат допълнително уточнени съвместно с асоциираните партньори, на база индивидуалните нужди и потребности на преподавателите и на възможностите в приемащия университет.

 

Мобилностите ще се проведат през периода 02.2022 г. – 12.2023 г. по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник.

 

Заинтересованите колеги за включване в дейността по изходящата мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага трябва да подадат автобиография и мотивационно писмо на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.12.2021 г.

 

За допълнителна информация емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и телефон: +3592 8163100

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня

Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню