Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюзът на химиците в България обявява ежегодния национален конкурс за наградата „АКВАХИМ” за най-добра дипломна работа по химия, защитена 2021 г.

Ще бъдат връчени две парични награди, една за студент, завършил ОКС „бакалавър“ – 1000 лв. и 2000 лв.за ОКС „магистър“.

Предложенията с материалите може да предадете или изпратите до 16.05.2022 г. на адрес: Съюз на химиците в България, Cофия 1000, ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 02-9875812, GSM: 0878-796200, eл.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Регламент на конкурса (тук).

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

На 01.03.2022 г. на тържествена церемония проф. Иван Шопов връчи грамоти за достойно представяне на участниците от Химикотехнологичния и металургичен университет гр. София на маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова, участвали в XIX- ти Националнен конкурс за наградата на „проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България за 2022 г. за „Изявен млад учен в областта на полимерите”.

Към настоящия момент Николета Филипова е докторант по специалността „Химия на високомолекулярните съединения“ с научен ръководител доц. д-р инж. Райна Бряскова, а Даниела Атанасова е асистент в катедра: „Текстил, кожи и горива“ на ХТМУ.

Маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова са млади изследователи с голям потенциал и знания. Пожелаваме им здраве, късмет и още много покорени върхове в професионалната реализация.

Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

На 17.02.2022 г. се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещата се състоя в залата на академичния съвет на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища - проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Информация и снимки https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

 

 

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ направи втората основополагаща стъпка във връзка с реализирането на инициативата Европейската студентска карта (European Student Card Initiative), като стана шестият университет в България, който се присъедини към eduGAIN мрежата. В продължение на вече почти година университета използва Еразъм без хартия (Erasmus Without Paper) за сключване на междуинституционални споразумения по програма Еразъм+. Сега с присъединяването към eduGAIN, всички студенти на ХТМУ ще могат лесно да се сдобият с Европейска студентска идентификация (European Student Identifier, ESI), уникална електронна идентификация, която ще им позволи достъп до онлайн услуги свързани с академичен обмен. В контекста на Еразъм+ програмата, това например означава, че студентите ще имат достъп до онлайн споразумения за обучение и практика чрез OLA (https://learning-agreement.eu/) и до информация чрез Erasmus+ App (https://erasmusapp.eu/ ). Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, които студентите ползват за влизане в електронната платформа за електронно обучение на ХТМУ (Moodle). Понастоящем споразуменията за студентска мобилност с цел обучение вече се администрират онлайн, а в рамките на текущия програмен период 2021-2027 постепенно ще се дигитализират и споразуменията за мобилност с цел практика и тези за мобилност на служителите.

Като водещ университет в областта на технологиите, ХТМУ се стреми да бъде в крак с приоритетите на Програма Еразъм+ по отношение на внедряването на дигитално управление на мобилностите и съответните ангажименти, поети с Еразъм Хартата за Висше Образование (Erasmus Charter For Higher Education, https://mmu2.uctm.edu/erasmus+/ )

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, с издаване на общи дипломи и програми с дигитално образователно съдържание, дейност по разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение и дейност по разработване на дигитално образователно съдържание

по проект

BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

Уважаеми колеги,

ХТМУ е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

С настоящата покана каним преподаватели експерти в областта на кръговата икономика, сигурността на стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.9 Металургия, 3.7 Администрация и управление и 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“. Обучението е част от планираните дейности за разработване и внедряване на съвместни програми между кандидата и партньорите в проекта, нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, където студентите ще придобият съвременни знания и умения, както и разработване на дигитално образователно съдържание.

Обученията по кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка ще трябва да бъдат базирани на приложението на дигиталните технологии, ще насърчават профилната специализация, свързаността и ефективното използване на споделени ресурси (човешки, финансови и материални). Предвиждат система за актуализация и динамично съответствие с актуалните тенденции и изисквания на пазара на труда и планиране на приема на студенти и докторанти, провеждането на студентски стажове и практики, както и включване на специалисти от практиката за осъществяване на преподавателска дейност. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение. Подкрепените програми предвиждат въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност. Това ще касае разработване на рамка от компетентности (компетентностен профил на специалността), който дефинира т.н. "резултати от ученето" (знания, умения и компетентности), които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на учебния процес (това, което учащият знае, разбира и е в състояние да направи при завършване на учебния процес). Ще бъдат разработени критерии (стандарти), инструменти и механизми за оценка и валидиране на резултатите от ученето. Разработването на дигитално образователно съдържание изисква екипна колаборативна работа, която включва формиране на работни екипи, съставяне на педагогически сценарии, дискусия по сценария на курса и структурата на учебния модул с останалите екипи, които подготвят курсове по своите дисциплини, видеозапис на лекции на титуляра на курса и интегрирането им в електронния курс или синхронно обучение във виртуална среда, работа по създаване на курса, изработване на кратко ръководство в помощ на студентите, които ще следват курса, включващо минимума от компетентности, които трябва да притежават.

Избраните преподаватели ще участват пряко в разработването на следните програми:

  1. Магистърска програма по „Кръгова икономика“, съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

  2. Магистърска програма по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

  3. Магистърска програма с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение „Индустриални решения за Зелената сделка“.

Периодът на изпълнение на дейностите е от октомври 2022 до юни 2023 г., като обученията ще бъдат организирани като част от обучителния процес в университета. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели експерти по разработване на нови образователни програми по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит, включващо:

  1. Академичен и преподавателски опит – описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаването по програми по съответното професионално направление.

  2. Научни интереси и научно-изследователски опит в сферата на посочените теми на новите образователни програми.

  3. Опит в разработване на учебни програми.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu в срок до 09.03.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu.

 

 

 

 

 

Значимо Научно Партньорство

Значимо Научно Партньорство

По случай 75 годишния си Юбилей, Института по Микробиология "Стефан Ангелов" при Българска Академия на Науките връчи плакет за Значимо Научно Партньорство на Факултета по Химично и Системно инженерство при Химикотехнологичния и Металургичен Университет.

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

 

 

На 17.02.2022 г. се проведе първата работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международно висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

Работната група беше приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ.

За повече информация: https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

ХТМУ и РУО София-град подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и РУО София-град подписаха споразумение за сътрудничество

На 23 февруари 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и Регионалното управление за образование София-град, представлявано от неговия началник д-р Ваня Кастрева.

Предметът на споразумението е сътрудничество в образователната дейност в областта на информационните технологии и провеждането на Националната конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ ИТА 2022 в ХТМУ, която ще се проведе на 26 и 27 април 2022 г.

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню