Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ по процедура: BG-RRP-2.004

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ по процедура: BG-RRP-2.004

 

 

 
 
 

 

 

 

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект: BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е развитие на научно-изследователската и развойна дейност в ХТМУ и превръщането му във водещ университет в ключови научни направления, с активна международна дейност и важни научни достижения.

В тази връзка, са избрани четири научни групи: 1. Органични функционални материали, 2. Авангардни материали и технологии, 3. Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване, 4. Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи и две нови такива: 1. Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника, 2. Изследване на биологична активност на биомолекули, които напълно кореспондират на основната цел и ще помогнат за нейното постигане.

Финансирането на Стратегическата научноизследователска програма ще доведе до сериозно надграждане на постигнатите до момента резултати в научните направления, като се очаква минумум 20% нарастване на броя на научните публикации /индексирани в WoS/ към 31.12.2025 г. спрямо 2020 г.

Очаква се цялостно повишаване на изследователския потенциал и капацитета на ХТМУ - в научен и организационен план; нарастване на участието в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“ и по-доброто сътрудничество с останалите изследователски висши училища и включването им в единна мрежа.

Общата стойност на проекта е 20 000 000 лв., 100% безвъзмездна помощ и срок за изпълнение 42 месеца: от 01.01.2023 до 30.06.2026 г.

 

Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C02 „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за провеждане на обучения на студенти (по 40 часа) за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

 1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

Обучение на 20 студенти

Максимална стойност на обучението: 1200 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

 • Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“

Обучение на 10 студенти

Максимална стойност на обучението: 600 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

Кандидатите за провеждане на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 21.12.2022 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка с предстоящото стартиране на проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

Служители на университета, които да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следните позиции:

 • Счетоводител

 • Счетоводител, заплати

 • Специалист „Управление на човешките ресурси“

 • Специалист „Труд и работна заплата“

 • Технически сътрудник

 

Минимални изисквания:

 • За позицията Счетоводител

Висше образование в професионално направление „Икономика“ (магистърска степен по „Финанси“ е предимство). Поне 7 години опит в работа със счетоводни документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Счетоводител, заплати

Висше образование в професионално направление „Икономика“ (магистърска степен е предимство). Поне 3 години опит в работа със счетоводни документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Специалист „Управление на човешките ресурси“

Висше образование в области на висшето образование социални, стопански и/или природни науки (магистърска степен е предимство). Поне 3 години опит в работа с документи в сферата на управление на средствата от ЕС.

 • Специалист „Труд и работна заплата“

Висше образование в области на висшето образование социални, стопански и правни науки (магистърска степен е предимство). Поне 10 години опит в работа с документи в сферата на дейност на Кодекса на труда.

 • Технически сътрудник

Висше образование, минимална степен „бакалавър“ в области на висшето образование социални, хуманитарни и/или педагогически науки. 3 години административен опит

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

На 23-ти декември 2022 г. бяха обявени резултатите от одобрените за финансиране проектни предложения от списъка с резерви по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции” в сектор „Висше образование“ по програма „Еразъм+“. Проектът 2022-1-BG01-KA220-HED-000087080 на Химикотехнологичен и металургичен университет „FUTURE WOMEN: Creating new opportunities for women in the digital and STEM economy“ беше одобрен с резултат 68 точки. Определеното от НА финансиране е 250 000 евро.

https://hrdc.bg/wp-content/uploads/2022/12/2022_KA2_220_HED_from-reserve-list.xlsx

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост) (2)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Изследователи, който да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Старши сътрудник, R2) – 11 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2) в научна група 2: Авангардни материали и технологии

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. Поне 10 години опит в изследователска и развойна дейност в сферата на химичните технологии и публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика и/или Технически науки.

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Старши сътрудник, R2) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника – 10 бр.

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 10 години опит в изследователска и развойна дейност в сферата на химичните технологии и публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика и/или Технически науки.

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Установен изследовател, R3)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Установен изследовател, R3) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. Поне 10 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи (специфичен опит в областта на органичната химия се счита за предимство).

Приложими области на висше образование – Природни науки, математика и информатика (Химически науки).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

След две годишна пауза на 14-ти и 15-ти декември 2022 г. се проведе състезанието по баскетбол, част от XIII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ”. Тази година участие взеха 8 отбора от 5 софийски гимназии.

С много красота, спортен хъс и усмивки беше съпътствано цялото състезание, Официалното награждаване бе водено от организатора на турнира и ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт” доц. Венцислав Гаврилов, а зам.-ректорът по учебна дейност доц. Райна Бряскова награди победителите.

Доц. Бряскова поздрави всички участници и им пожела да продължават да се развиват в спорта и скоро да станат част от отборите на ХТМУ.

На първо място при девойките и при юношите се класираха отборите на Националната финансово-стопанска гимназия с треньор Станимира Златкова.

Второто място при девойките завоюваха отбора на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Деница Григорова и Огнян Аспарухов. Трети останаха момичетата на СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Никол Гелева.

Сребърната купа при юношите грабна отборът на Националната търговско-банкова гимназия с треньор Борислава Младенова. Третото място завоюваха момчетата на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Мила Ацева и Огнян Аспарухов.

Четвъртото и петото място при юношите заеха отборите на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с треньор Венцислав Петров и СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Йото Гарабедов

Състезанието завърши с много усмивки и снимки за спомен.

Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1RLbP85shTSy9RL_rSqeN_8cC62wa8zUK?usp=share_link

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

 

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Изследователи, които да се включат в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Млад учен, R1) – 7 бр.

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 1: Органични функционални материали – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 3: Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

 

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Млад учен, R1) в научна група 6: Изследване на биологична активност на биомолекули – 2 бр.

Висше образование. Образователна-квалификационна степен „магистър“. Поне 3 години опит в дейности по извършване на изследвания и лабораторни проучвания.

Приложима област на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи (за всички кандидати):

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Химикотехнологичният и металургичен университет набира служители за дейности по проект „BiOrgaMCT“ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

 

 

 
 

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на дейностите по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии), процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост,

Химикотехнологичният и металургичен университет набира:

 

Експерт, който да се включи в изпълнението на дейностите по проекта на следната позиция:

 • Изследовател (Постдокторант, R2)

 

Минимални изисквания за позицията Изследовател (Постдокторант, R2) в научна група 5: Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника

Висше образование. Образователна и научна степен „доктор“. Поне 3 години опит в изследователска дейност в национални и международни екипи и съответната публикационна активност.

Приложими области на висше образование – Технически науки (Химични технологии).

 

Необходими документи:

Европейски формат на автобиография;

Копия от дипломи и/или сертификати за умения;

Документи, доказващи професионален опит (ако е приложимо)

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СРОК за подаване на документи: до 16.12.2022 г.

 

проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1797

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image

Меню